Besöksförbud kan man få utfärdat när man känner sig hotad av den som misshandlat en. Ansökan om besöksförbud görs hos polisen och det är sedan åklagaren som utfärdar besöksförbudet.

Fördelen med att ha ett besöksförbud är att det inte behöver hända något innan polisen kan ingripa, det räcker med att den besöksförbudet gäller tar kontakt.

Men, och det är ett stort men, eftersom besöksförbud anses vara ett väldigt stort intrång i den personliga integriteten hos den det gäller krävs det väldigt starka skäl för att få ett besöksförbud.
Jag kan inte låta bli att fundera på det intrång i den personliga integriteten misshandlade kvinnor blivit utsatta för. Men vi bor i Sverige, och här ska brottslingar skyddas...

ÅKLAGARKAMMAREN I STORSTAD
Chefsåklagare Ove Ovesson
XXXX-XX XX XX

BESLUT
Datum
1997-07-10

Dnr
XX X-XXX-XX


Vid kontakt med myndigheten
skall diarienumret ovan anges

Beslut om besöksförbud

Johansson, Jon JOHAN Johannes, XXXXXX-XXXX, meddelas besöksförbud enligt 1 § lagen (1988:688) om besöksförbud fr o m den 10 juli 1997 t o m 10 januari 1998.

Besöksförbudet innebär förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter Susanne Svensson.

Skäl
Det finns risk för att han kommer att begå brott mot Susanne Svensson eller förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera henne.

Ove Ovesson

Överträdelse
Vid överträdelse av besöksförbudet kan böter eller fängelse i högst ett år följa. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Prövning av domstol
Beslutet skall prövas av tingsrätten om det begärs av den som förbudet riktar sig mot eller den som förbudet skall skydda.

Begäran om sådan prövning skall göras hos åklagare vid ÅKLAGARKAMMAREN I STORSTAD.

Åklagares omprövning av beslut
Om ändrade förhållanden inträtt, kan beslutet omprövas av åklagaren. Omprövning av detta beslut begärs hos åklagare vid ÅKLAGARKAMMAREN I STORSTAD.

Ett med detta likalydande exemplar har jag denna dag mottagit.

.............................................................
Ort och datum

....................................................................
Delgivande polismans underskrift


 

 

ÅKLAGARVÄSENDET

UNDERRÄTTELSE OM INNEBÖRDEN AV BESÖKSFÖRBUD / UTVIDGAT BESÖKSFÖRBUD


Giltighetstid
Besöksförbudet gäller under den tid som angivits i beslutet.

Verkan av besöksförbudet
Den som meddelats besöksförbud får inte

  • besöka eller

  • på annat sätt ta kontakt med eller

  • följa efter

  • den som förbudet avses skydda.

Ett sådant generellt kontaktförbud omfattar ett förbud att personligen söka upp den som förbudet skyddar, men även att ta kontakt per telefon eller brev eller genom bud eller genom telegram eller liknande. Också andra åtgärder som sker i kontakt syfte och som är ägnade att väcka den andra personens uppmärksamhet kan falla under förbudet. Kontaktförbudet är inte begränsat till vissa platser utan gäller över allt.

Utvidgat besöksförbud
I vissa fall kan beslut om utvidgat besöksförbud meddelas.

Ett utvidgat besöksförbud gäller med den omfattning och med de geografiska av gränsningar som angivits i beslutet. Beslutet kan avse förbud att

  • uppehålla sig i närheten av annan persons bostad eller

  • arbetsplats eller

  • annat ställe där den personen brukar vistas

Undantag och begränsningar av ett besöksförbud
Ett besöksförbud omfattar inte kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade. En sådan situation kan t ex uppstå om parternas gemensamma barn insjuknar akut.

Har särskilda undantag och begränsningar gjorts framgår detta av beslutet.

Överträdelse av förbudet
Den som överträder ett besöksförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är ringa, skall inte dömas till ansvar.

Prövning samt omprövning av beslutet
Aklagarens beslut i fråga om besöksförbud prövas av tingsrätten, om den som meddelats besöksförbud eller den som förbudet avses skydda begär det. Begäran om sådan prövning skall göras muntligen eller skriftligen hos åklagaren, som i så fall skall överlämna ärendet till rätten.

Så länge beslutet gäller kan rätten pröva beslutet.

Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl för det, får åklagare häva eller ändra ett beslut i fråga om besöksförbud som har meddelats av åklagare eller rätten. Begäran om sådan prövning bör göras hos åklagaren. Den kan ske muntligen eller skriftligen.

Upplysningar
För vidare upplysningar kan Ni vända Er till åklagaren.

Saknar du navigeringsframes?